PRAVIDLA  SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže fyzické osoby Filip Chlud s názvem „SOUTĚŽ #3 O TRIKO“ na území České republiky.

  1. Provozovatelem soutěže je: Filip Chlud, Strážnice, J. Skácela 906, PSČ 696 62, IČ: 01609696
  2. Organizátorem soutěže je provozovatel.
  3. Soutěž „SOUTĚŽ #3 O TRIKO“ (dále jen „soutěž“) je marketingová soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce. Soutěž bude probíhat v termínu od 1.5.2018 20:00.do 8.5.2018 12:00.
  4. Podmínky a pravidla účasti v soutěži: Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže vyplní soutěžní formulář a odpoví na soutěžní otázku správně. Soutěžící musí souhlasit s podmínkami soutěže a s odběrem reklamních, informačních a soutěžních novinek Letního kina ve Strážnici.
  5. Způsob zařazení se do soutěže a vyplnění soutěžních náležitostí:
    Pro zařazení do soutěže a získání některé z cen je účastník bezpodmínečně povinen vyplnit soutěžní formulář a odpovědět na soutěžní otázku správně.

6. Výhry a vydání výher

V rámci soutěže jsou pro tři výherce připraveny tyto ceny:

  1. – 3. místo: Triko letního kina ve Strážnici.

Provozovatel soutěž vyhodnotí a vyhlásí výsledky soutěže v úterý 8.5.2018 ve 20:00. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele.
Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže nebo bude k osobnímu vyzvednutí na pokladně letního kina až do 31.7.2018.
V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Ze všech správných odpovědí náhodně vylosujeme 3 správné odpovědi.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze fyzické osoby Filip Chlud, jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., vplatném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané fotografie a obrázky, uvedené jméno, příjmení a město vmédiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá vpřípadě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně marketingové soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.
Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „SOUTĚŽ #1 O 3 PERNAMENTKY“

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Ve Strážnici dne 18. 4. 2018